Etat

Etat jest to zatrudnienie w standardowym czasie pracy ustalonym przez instytucję zatrudniającą, przy czym czas ten nie może być większy niż maksymalny czas dopuszczony prawem pracy.

Etat jest to stała posada wynikająca z podziału pracy w instytucji (na etaty) oraz z budżetu przewidzianego na wynagrodzenia pracowników.

Etat jest pojęciem odrębnym od pracownika. Pracownik może być zatrudniony na „pełen etat”, czyli pracować w pełnym wymiarze godzin, lub na część etatu, czyli pracować jedynie ilość godzin odpowiadającą części etatu, na jaką jest zatrudniony. Etat może być „wolny”, czyli nieobsadzony przez żadnego pracownika. W tej sytuacji, jeżeli pracodawca poszukuje pracownika do obsadzenia etatu, etat ten nazywany jest często „wakatem”.

Pojęcia etat używa się również często potocznie w rozumieniu sposobu zatrudnienia na umowę o pracę.

Reklama