Cesja

Cesja (nazywana też przelewem) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).

Cesję wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot cesji

Przedmiotem cesji może być zarówno cała wierzytelność jak i jej część.

Przedmiotem cesji mogą być wszystkie wierzytelności, z wyjątkiem tych, których cesja jest zabroniona przez prawo (np. wierzytelności alimentacyjne) oraz tych, wobec których zakaz cesji lub konieczność uzyskania zgody dłużnika zostały określone w umowie między wierzycielem a dłużnikiem.

Cesja może dotyczyć również wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały. Ten rodzaj cesji jest stosowany jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów.

Warunki cesji

Dłużnik nie musi wyrażać zgody na dokonanie cesji przez cedenta, chyba że zostało to określone w umowie zawartej między nim a wierzycielem. Jeżeli dłużnik nie zostanie poinformowany o cesji i ureguluje zobowiązanie wobec pierwotnego wierzyciela, uznaje się iż uwolnił się on od zobowiązania.

Cesja w żaden sposób nie zmienia zobowiązania dłużnika ani praw wynikających z wierzytelności. Zmienia się jedynie osoba wierzyciela.

Reklama

Jeżeli wierzytelność obwarowana była warunkiem (stawała się wymagalna pod warunkiem), cesja nie powoduje jego zmiany i wierzytelność jest wciąż zapadalna pod tym samym warunkiem.

Popularne cesje

Cesja polisy ubezpieczeniowej

Cesja polisy ubezpieczeniowej jest jedną z najczęściej stosowanych cesji. Dotyczy ona prawie wszystkich sytuacji zakupu nieruchomości lub pojazdów na kredyt. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące tych dóbr cedowane są na bank jako zabezpieczenie kredytu. Gdyby przedmiot kredytu, który jest też jego zabezpieczeniem uległ uszkodzeniu lub utracie, bank odzyska wartość udzielonego kredytu z polisy ubezpieczeniowej.

Faktoring

Faktoring jest rodzajem cesji mającym na celu poprawienie płynności finansowej wierzyciela. Sprzedaje on faktorowi (firmie specjalizującej się w skupie i ściąganiu należności) swoją wierzytelność, z reguły z dyskontem. Dzięki temu zamiast czekać na spłatę wierzytelności przez dłużnika, może on wykorzystać otrzymane od faktora środki w bieżącej działalności.

Opodatkowanie umowy cesji

VAT

Umowa cesji nie podlega podatkowi VAT.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Cesja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, gdy cesja wierzytelności dokonana przez wierzyciela ma na celu spłatę jego zobowiązania wobec innego podmiotu za wykonanie usługi.

Reklama