Regulamin sklepu Findict

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest sklepem internetowym działającym w ramach systemu sprzedaży, której organizatorem oraz koordynatorem jest Advanteo Maciej Łukiański z siedzibą w Gdańsku, ul. Bergiela 8b/4 80-180 Gdańsk, wpisanym do Ewidencji Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pod numerem 146121, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów Produktów oferowanych na stronach Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Serwis zajmuje się sprzedażą:
  1. licencji na oprogramowanie komputerowe firmy Advanteo oraz jej partnerów,
  2. plików cyfrowych zawierających wzory dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych,
  3. wszelkich innych produktów, - zwanymi dalej łącznie „Produktami” lub pojedynczo „Produktem”.
 2. Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator.
 3. Administrator zastrzega możliwość udostępniania Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
 4. Produkty oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Administratora lub Produktami wydawanymi przez Administratora na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez osoby korzystające z informacji, wskazówek czy porad zawartych w Produktach ani nie gwarantuje, że treści w nich zawarte są prawdziwe, kompletne ani użyteczne.
 6. Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3

Wymogi techniczne

 1. Każdy Klient chcąc prawidłowo korzystać z Produktów winien posiadać urządzenie końcowe spełniające określone w niniejszym Regulaminie wymagania w zakresie rozwiązań technicznych oraz oprogramowania.
 2. W celu prawidłowego i nie zakłóconego korzystania z Produktów stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. Procesor – Intel Pentium 500 MHz albo AMD,
  2. Pamięć RAM – 128 MB,
  3. Ilość wolnego miejsca na twardym dysku – zależna od wielkości zamówionej publikacji elektronicznej,
  4. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista lub Mac OS X (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania)
  5. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
  6. prawo do pobierania programów przez sieć internetową,
  7. łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
 3. Warunkiem korzystania z Produktów zapisanych w formacie:
  1. .doc – oprogamowanie Microsoft Word firmy Microsoft Corp.w wersji 95 lib nowszej
  2. .docx – oprogramowanie Microsoft Word firmy Microsoft Corp. w wersji 2007 lub nowszej.
  3. .xls - oprogramowanie Microsoft Excel firmy Microsoft Corp.w wersji 95 lub nowszej.
  4. .xlsx - oprogramowanie Microsoft Excel firmy Microsoft Corp.w wersji 2007 lub nowszej

4. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania, o którym mowa w ust. 3, instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 4

Zasady dokonywania zakupów

 1. Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz rejestracji w Serwisie dokonywanej za pomocą formularza znajdującego się na stronie Serwisu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail, identyfikatora i hasła oraz ewentualnie innych danych wskazanych w formularzu. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. Dokonanie zakupu wybranego Produktu na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Administratora przy zamawianym Produkcie lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, której przedmiotem jest Produkt wskazany w zamówieniu.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich. Ceny przedstawione są w kwocie netto (bez uwzględnienia podatku VAT) i brutto (z uwzględnieniem podaktu VAT).
 4. Klient związany jest ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności:
  1. Przelewy natychmiastowe,
  2. Przelew w banku lub przelew na poczcie,
  3. Płatność kartą kredytową,
  4. Płatość poprzez system PayPal
 7. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Administratora kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Administratorowi – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 8. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty całości należności w terminie 21 dni od dnia złożenia zamówienia uznaje się, iż odstąpił od dokonania zakupu, skutkiem czego umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Serwisie, lub u dostawców. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku niedostępności zamówionych Produkcji wpłacone przez Klienta należności podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Klienta.
 10. W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu.
 11. Zakupiony Produkt będący publikacją elektroniczną będzie do pobrania z konta Klienta po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie Serwisu.
 12. Administrator zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt będący publikacja elektroniczną nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).
 13. Administrator lub dostawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony inny Produkt w terminie określonym przy Produkcie w momencie zakupu.
 14. Klient, otrzyma fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Będzie ona dostępna do pobrania po zalogowaniu na konto klienta w serwisie oraz zostanie wysłana do niego pocztą na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT na inny adres, klient winien poinformować Administratora o tym fakcie najpóźniej w dniu złożenia zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail.
 15. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 16. Na stronach Serwisu znajdują się także linki do stron i materiałów stron trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści na nich udostępnione.

§ 5

Reklama

Zasady korzystania z Produktów

 1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowach licencyjnych załączonych do Produktów.
 2. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu może być personalizowany oznaczeniem indywidualizującym daną kopię produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego Produktu. Tym samym każdy Użytkownik nabywający produkt lub produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji go i samej transakcji przez Administratora.
 3. Zastosowanie jakiekolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane produkty ma na celu tylko zabezpieczenie praw Administratora oraz stron z nim współpracujących np. Partnerów i nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 4. Każdy nabywający produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu, z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.
 5. Administrator jednocześnie informuje, iż część produktów dostępnych w Serwisie ma wprowadzony system zabezpieczenia przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych produktów. Szczegóły zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych pozycji.
 6. Klient ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny użytek.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach;
  2. ingerowania w jego zawartość;
  3. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  4. publikacji, dystrybucji, powielania;
  5. oddawania w najem Produktu.
 8. Klient obowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Produkt posiada wady, w szczególności gdy, nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Klient może wystąpić do Administratora z reklamacją.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu zakupu lub zakupionego Produktu należy kierować do Administratora na adres email [email protected].
 3. Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane, a Klient otrzyma wyłącznie informację od Administratora z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Administrator powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.
 5. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Administratora, będzie dokonywany w ustalony z Klientem sposób, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§7

Dane osobowe

 1. Administrator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu lub pobierającym nieodpłatnie Produkt.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.). Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Powyższe prawo nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta przed upływem w/w 10-cio dniowego terminu,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. Administrator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu z Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.

Kontakt:

Advanteo Maciej Łukiański

ul. Bergiela 8B/4

80-180 Gdańsk

tel. 501137989

sprzedaz (at) findict.pl

Reklama