Regulamin

Poniższy regulamin dotyczy korzystania z treści umieszczonych na stronie www.findict.pl i dostępnych nieodpłatnie.

Regulamin sklepu findict.pl, znajduje się tutaj: regulamin sklepu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FINDICT.PL

I. DEFINICJE

 1. FINDICT.PL - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Advanteo Maciej Łukiański, 80-180 Gdańsk, ul. Bergiela 8B/4 oraz współpracowników FINDICT.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez FINDICT.PL i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet udostępnioną w domenie FinDict.pl.
 2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów.
 3. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez FINDICT.PL, w tym:
  1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów, w tym:
   1. Dziennik FinDict.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Portalu Finansowego FinDict.pl na indywidualne żądanie Użytkownika
   2. Newsletter - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Serwisu poprzez email na indywidualne żądanie Użytkownika,
   3. Katalog druków i formularzy - udostępnianie Użytkownikom druków i formularzy we współpracy z Partnerami,
   4. Forum FinDict.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach Portalu Finansowego FinDict.pl,
   5. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach FINDICT.PL (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach, słownik finansowy, itp.).
   6. Usługi pośrednictwa finansowego - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Portalu Finansowym FINDICT.PL.
   7. Usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego - umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego lub Internetowego Centrum Finansowego pośredniczenia w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego.
   8. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach na zlecenie Partnerów.
  2. Partner - oznacza podmiot współpracujący z FINDICT.PL.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisach, zakres odpowiedzialności FINDICT.PL oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisach Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Portal Finansowy FinDict.pl i/lub Serwisy udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5) i 6).
 5. FINDICT.PL udostępnia serwisy, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku takich serwisów do usług FINDICT.PL zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów.
 6. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych Usług, udostępniane są przez FINDICT.PL na stronie poszczególnych serwisów, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. hardware,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. przeglądarkę internetową,
  4. inny oprogramowanie wymagane przez Usługi.
 2. FINDICT.PL zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5) i 6).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu elektronicznego email, na adres: [email protected].
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez FINDICT.PL.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINDICT.PL ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PORTALU FINANSOWEGO FINDICT.PL I/LUB SERWISÓW

 1. FINDICT.PL zastrzega, że korzystanie z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. FINDICT.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. FINDICT.PL nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach artykułach pochodzących od innych niż FINDICT.PL wydawców polskich i zagranicznych.
 4. FINDICT.PL nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez FINDICT.PL
 5. FINDICT.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 6. FINDICT.PL zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 7. FINDICT.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. FINDICT.PL udostępnia w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. FINDICT.PL udostępnia w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach treści, do których prawa autorskie przysługują FINDICT.PL, opatrzone znakiem "Copyright (C) FINDICT.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone" oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
 3. Użytkownicy Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 4. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 5. Udostępniając własne treści w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a FINDICT.PL udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

IX. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. FINDICT.PL gwarantuje Użytkownikom Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. FINDICT.PL w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych Usług FINDICT.PL zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. FINDICT.PL zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 5. FINDICT.PL gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
 6. FINDICT.PL gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
  2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. FINDICT.PL zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez FINDICT.PL zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FINDICT.PL, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez FINDICT.PL.
 4. FINDICT.PL zastrzega, że w przypadku zgłaszania FINDICT.PL problemów związanych z korzystaniem z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa FINDICT.PL do przechowywania kopii takiej korespondencji.

XI. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ FINDICT.PL DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK

 1. FINDICT.PL zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.
 2. FINDICT.PL zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.
 4. FINDICT.PL udostępnia mechanizmy informatyczne w Portalu Finansowym FinDict.pl i/lub Serwisach w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2007r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego polskiego.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie FINDICT.PL pod adresem http://www.FinDict.pl/info/regulamin.php.
 4. Korzystanie przez użytkownika z Portalu Finansowego FinDict.pl i/lub Serwisów po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
Reklama