Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi może kojarzyć się z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz rozliczaniem czasu pracy. W dzisiejszych czasach jednak, gdy przedsiębiorstwa stają się coraz częściej organizacjami opartymi na wiedzy i doświadczeniu, zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera nowego znaczenia. Coraz częściej pojawiają się pojęcia takie jak „kapitał ludzki”, podkreślające znaczenie pracowników w organizacji. Rozpoczynany przez nas kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi” ma na celu przybliżenie tego, jakże ważnego dla organizacji, zagadnienia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to bardzo szeroki termin, określający ogół działań związanych z utrzymaniem odpowiedniej kadry pracowniczej posiadającej właściwą wiedzę oraz odpowiednim jej motywowaniem tak, aby swoją pracą przyczyniała się ona do realizacji celów organizacji.

Pod tą ogólną definicją z reguły rozpoznaje się następującą grupę działań:

  • Planowanie zatrudnienia - Planowanie zatrudnienia ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu dostępu do odpowiedniej ilości pracowników o wymaganym doświadczeniu, umiejętnościach oraz predyspozycjach.
  • Rekrutacja - Proces pozyskiwania pracowników, w którym wyróżnić można etap zachęcania do aplikacji oraz etap selekcji aplikantów.
  • Orientacja - Działania mające na celu zapewnienie nowym pracownikom możliwości szybkiego i bezpiecznego rozpoczęcia pracy i osiągnięcia pełni swojego potencjału.
  • Ocena i rozwój - Ogół działań rozwijających umiejętności, wiedzę bądź doświadczenia pracowników, mający na celu polepszenie wyników ich pracy. Zalicza się tu zarówno oceny okresowe, ustalanie planów rozwoju, awanse, jak i szkolenia i inne działania mające na celu doskonalenie pracowników.
  • Administracja i płace - Naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń, ewidencja urlopów, dni chorobowych itp.
  • Motywacja - Zarządzanie zasobami ludzkimi ma na celu między innymi utrzymanie kadry pracowniczej w stanie odpowiedniej motywacji do pracy. Motywacja przeplata się z innymi opisanymi powyżej działaniami, takimi jak rozwój czy płace. Dodatkowo zalicza się tu tworzenie i krzewienie odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz propagowanie wartości wyznawanych przez organizację.
  • Zwolnienia - Ogół czynności związanych ze zwalnianiem pracowników lub administracją dotyczącą pracowników odchodzących. Zalicza się tu również zwolnienia grupowe.
  • Inne - Rozwój dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi powoduje, że powstają dodatkowe działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia dostępu do właściwej puli talentów. Koronnym przykładem jest tu utrzymywanie kontaktów z byłymi pracownikami - tzw. programy alumni.

Wiele z powyższych procesów realizowanych jest w przedsiębiorstwie przez dział zarządzania zasobami ludzkimi, nazywany często działem kadr lub działem HR (od angielskiego: Human Resources), część jednak delegowana jest do menadżerów, lub innych departamentów.

Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi i kierunki rozwoju

Ze względu na wzrost znaczenia wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wzrasta też znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu strategicznym. Organizacja, aby móc osiągać cele strategiczne, musi aktywnie dbać o zapewnienie sobie dostępu do odpowiedniej puli talentów, które umożliwią rozwój w wybranych przez siebie kierunkach.

W dzisiejszych czasach uwaga przykładana do zarządzania zasobami ludzkimi coraz bardziej przenosi się z działań administracyjnych na działania „miękkie". Wynika to z faktu, iż pracownicy stają się dla organizacji coraz bardziej wartościowym zasobem. Ich wiedza jest coraz bardziej unikalna i coraz trudniej jest ich zastępować. Dodatkowo, często organizacja wkłada wiele wysiłku w szkolenie i rozwój pracowników, aby byli oni w stanie wykonywać powierzone im zadania. Utrata takich pracowników wiąże się z dużym kosztem wykształcenia ich zastępców. Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom, w zarządzanie zasobami ludzkimi wkomponowuje się coraz więcej elementów wywodzących się z nauk psychologicznych i socjologicznych, których celem jest stworzenie optymalnych warunków zarówno wyzwalających potencjał pracowników, jak i zapewniających realizację celów przedsiębiorstwa.